Turvassa työpaikalla

Työturvallisuuskeskus julkaisi Työväkivallan riskiammatit -tutkimusraportin vuonna 2010. Sen mukaan vartiointi- ja suojelualalla, terveyden- ja sairaanhoitoalalla sekä sosiaalialalla työskentelevät joutuvat muita useammin työväkivallan kohteeksi. Yleisimmin työväkivaltaa kohtaavat 25−44 -vuotiaat työntekijät sekä naiset.

Työväkivallan ehkäisemiseksi riskityöpaikoilla on lisätty vartiointia, mutta tutkimusraportin tulosten perusteella tekniset toimenpiteet eivät näyttäisi yksin ratkaisevan ongelmaa. Turvallisuuden hallinta edellyttääkin entistä täsmällisempiä työväkivallan ennaltaehkäisytoimia, sillä työssä kohdattu väkivalta on erilaista eri ammattiryhmissä.

Kuten elämässä muutenkin, asiat liittyvät monin tavoin toisiinsa. Työntekijöiden kokema sisäinen ja ulkoinen turvallisuus edistää omalta osaltaan riskialojen vetovoimaisuutta. Tämä koskee muun muassa terveyden- ja sairaanhoitoalaa.

Väkivallan riskiammatit ovat pysyneet hyvin samantyyppisinä vuodesta 1999 lähtien. Silti lainsäädännön suomia mahdollisuuksia ei ole vielä riittävästi huomioitu esimerkiksi jälkihoidossa. Siksi jätinkin hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten työväkivaltaa aiotaan minimoida ja turvallisuuden hallintaa parantaa riskityöammateissa.